Pokyny pro autory

1. Věcné požadavky

Vědecko-odborný časopis Acta MUP: Právní ochrana Duševního vlastnictví, Ústavu právní ochrany duševního vlastnictví Metropolitní univerzity Praha, přijímá k uveřejnění dosud nepublikované vědecké příspěvky z oblasti práv k průmyslovému a jinému duševnímu vlastnictví.

Zasláním původního příspěvku do časopisu autoři potvrzují, že vydavateli bezplatně poskytují právo k publikování textu v tištěné i elektronické podobě a že příspěvek vytvořili vlastní tvůrčí činností a neexistují k němu práva jiných osob.

Příspěvky procházejí recenzním řízením, příspěvky hodnotí dva recenzenti nezávisle na sobě.

Recenzenti posuzují následující kritéria:

 • tematické zaměření příspěvku,
 • aktuálnost tématu,
 • stanovení cíle příspěvku,
 • vědeckou strukturu příspěvku,
 • použité vědecké metody v příspěvku,
 • vhodnost zvolených metod vzhledem k uvedeným cílům, provázanost výsledků se závěry a jejich správnost, srozumitelnost příspěvku,
 • jazykovou stránku příspěvku,
 • inovativnost teoretických/metodologických výsledků nebo originálnost aplikace výsledku příspěvku.

Redakční rada si vyhrazuje právo požadovat zaslané příspěvky podle závěrů recenzentů upravit nebo doplnit. V případě, že zaslaný příspěvek nebude vyhovovat stanoveným požadavkům, vyhrazuje si redakční rada právo takový příspěvek neuveřejnit. Zaslané příspěvky redakční rada nevrací.   

2. Formální požadavky

Příspěvky se přijímají v českém, slovenském a anglickém jazyku. Před samotný text článku je nutno uvést jméno a příjmení autora, s odkazem pod čarou na bližší údaje o něm, a název článku.

Příspěvky zasílají autoři na emailovou adresu uvedenou v kontaktech.

Text musí být pořízen v editoru Word, formát stránky A4. Rozsah příspěvku je stanoven standardně na 10 až 30 stran. Ve všech částech textu je nutno používat stejný font. Na zvýraznění je možno použít kurzivu.

Pokud autor ve svém příspěvku použije citaci v odůvodněné míře a uvede autora (nejde-li o dílo anonymní), nebo jméno osoby, pod jejímž jménem se dílo uvádí na veřejnost, a dále název díla a pramen, z něhož je čerpáno, nedochází podle § 31 autorského zákona č. 398/2006 Sb. k zásahu do autorských práv. Jde o takzvanou malou citaci, která se uvádí se pod čarou. Pouze u komparací by přicházela v úvahu velká citace.  

Citace se uvádějí podle normy ČSN ISO, která požaduje uvádět dále uvedené údaje.

U knižních zdrojů:

 • Příjmení, jméno autora. Název knihy: podnázev. Místo vydání: Název nakladatelství (vydavatele), rok vydání. Počet stran, případně stránku citovaného textu, ISBN.

U citací z časopisů:

 • Příjmení, jméno autora. Název článku, Název časopisu, rok vydání, ročník, číslo, číslo stran od- do.

U citací z elektronických zdrojů:

 • Jméno autora stránky (je-li uveden),název stránky, datum publikace, datum poslední revize a elektronickou adresu.

Spolu s citačními údaji je možno pod čarou uvádět i diskuzi k citovanému prameni, pokud to nebylo uvedeno hned za číselným odkazem přímo v textu práce.

Na konci práce se uvede Resumé v českém a anglickém jazyce a seznam použité literatury, který obsahuje stejné základní údaje, jako se uvádí u citací pod čarou.